Kërkesat Për Bursën Atletike

Ka shumë kërkesa specifike që një student ndërkombëtar i atletikës duhet të plotësojë për të marrë një bursë atletike, një agjensi si AlbanianAthleticStudent mund të ndihmojë studentët që të njohin dhe t’i plotësojnë këto kërkesa. Një kërkesë moshe për bursë në një kolegj amerikan është se aplikantët duhet të jenë midis moshave 17 dhe 24 vjeçare. Për më tepër, ka kërkesa semestrale pasi që aplikanti nuk duhet të kalojë semestrin e gjashtë të kolegjit për kategorin NCAA 1 dhe semestrin e 8 për kategorin NCAA 2. Kërkesat akademike janë shumë të rëndësishme në aplikimin e bursave, pasi secili kolegj ka një mesatare të caktuar të notave (GPA). Ekzistojnë gjithashtu disa teste që duhet të merren, aplikantët ndërkombëtarë duhet të marrin TOEFL (Testin e Gjuhës Angleze si Gjuhë të Huaj) ose IELTS (Sistem Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze), dhe SAT (Testimi i Standardizuar Akademik). Secili kolegj gjithashtu ka një afat kohor të caktuar për çdo vit kur aplikantët mund të aplikojnë, të gjitha këto mund të realizohen duke iu referuar dhe kontaktuar sa më shpejt me AlbanianAthleticStudent.

There are many specific requirements that a international athletic student must meet in order to receive an athletic scholarship, an agency like AlbanianAthleticStudent can help students recognize and meet these requirements. An age requirement for the scholarship in a U.S. college is that applicants must be between the ages of 17 and 24. Furthermore there are semester requirements as an applicant must not be passed their 6th semester of college for NCAA 1 devision and 8th semester for NCAA 2 devision. Academic requirements are very important in the scholarship application as each college has a certain grade point average (GPA) requirement. There are also certain tests which must be taken, international applicants must take the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or the IELTS (International English Language Testing System), and the SAT (Standardized Academic Testing). Each college also has a certain time frame each year for when applicants can apply, thus contacting AlbanianAthleticStudent as soon as possible is highly  recommended.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s