Çfarë Janë Bursat Atletike?

Bursat atletike janë ndihma financiare për studentët që meren me sport, qëllimi i bursës është që të ndihmojë një student financiarisht në mënyrë që ata të mund të ndjekin studimet e tyre në SHBA. Një Student duhet të plotësojë kërkesat e nevojshme arsimore dhe atletike për të mbajtur një bursë atletike. Kërkesat arsimore dhe atletike përcaktohen nga kategorit sportive në të cilën nxënësi ndodhet dhe nga shkolla e tyre.

Athletic Scholarships are grants awarded to excellent student athletes, the purpose of the grant is to help a student athlete financially so they can pursue their studies in the US. In order for a student to keep an athletic scholarship the student must meet the necessary educational and athletic requirements. The educational and athletic requirements are set by the athletic division the student is in and by their school.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s